Brief van de provinciaal op 30 april 2018

Beste medebroeders

Onze provincie is een kleurrijke dynamiek die Don Bosco in Vlaanderen en Nederland tot leven brengt. Zo bouwen we mee aan het Rijk van God, vanuit onze salesiaanse spiritualiteit.

Vele duizenden mensen, jong en oud, zijn hierbij betrokken. Ze geven het beste van zichzelf om het salesiaans charisma te realiseren, met een groot hart voor de kinderen en jongeren die hun worden toevertrouwd. Er gebeuren zoveel wondermooie dingen om jonge mensen te laten uitgroeien tot de volwassenen die straks onze samenleving zullen dragen op een respectvolle, verantwoordelijke, verbindende wijze.

In mijn vorige brief schreef ik dat de salesianen een eigen plaats hebben in dit dynamisch gebeuren. Ze vormen gemeenschappen die inspirerend werken door hun aanwezigheid, hun gelovig getuigenis, hun gebed en hun verbondenheid met de jeugd en de mensen die met hen de dragers zijn van het werk van Don Bosco in onze provincie.

Deze gemeenschappen zijn geen statische realiteiten, maar levende verwijzingen naar Don Bosco en bijgevolg ook naar Christus en het evangelie. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarmaken, is het belangrijk de capaciteiten van de medebroeders aan te spreken en ze in te zetten op die plaatsen waar ze optimaal tot hun recht kunnen komen. Jaarlijks brengt dit een aantal nieuwe opdrachten met zich mee.

Samen met de provinciale raad ben ik ontzettend dankbaar dat heel wat medebroeders bereid zijn een nieuwe uitdaging aan te gaan. Vaak betekent dit dat ze vertrouwde dingen moeten loslaten om elders opnieuw aan de slag te gaan. Dit is niet vanzelfsprekend, maar het houdt hoe dan ook een groeikans in voor ons religieus leven, niet alleen voor de betrokkene, maar tegelijkertijd voor de hele provincie. Als alles bij het oude zou blijven, verliest een provincie haar dynamiek. Of anders gezegd: zolang er de bereidheid is mobiel te blijven en te denken in functie van de zending van de hele provincie, ligt de toekomst voor het salesiaanse leven en werken open.

Bij het plannen van de benoemingen hebben we in eerste instantie onze aandacht gericht op de gemeenschappen waar de jonge medebroeders actief zijn. Over een of twee jaar zullen verscheidene van hen in Heverlee de theologiestudies aanvatten. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor de plaatsen waar ze nu werkzaam zijn. Daarom hebben we geprobeerd op langere termijn de toekomst van deze gemeenschappen te garanderen. Een andere belangrijke invalshoek bij een herverdeling van opdrachten in de provincie was de leefbaarheid van enkele van onze gemeenschappen waar vooral oudere en hulpbehoevende medebroeders de nodige ondersteuning vragen. Zo deelden we in de vorige brief al mee dat Adelin Verkerken naar de gemeenschap van Kortrijk zal verhuizen.

In wat volgt, geven we u een overzicht van de medebroeders die een nieuw mandaat krijgen in een bestaande functie of die een nieuwe opdracht aanvaard hebben in een andere gemeenschap.

Na de consultatie van de medebroeders en op voorstel van de provinciaal werd Peter Van den Borre door de Algemene Overste benoemd voor een tweede termijn van drie jaar als provinciale econoom van België Noord en Nederland (BEN) en als lid van de provinciale raad. Een overweldigende meerderheid van de medebroeders drukte in de consultatie een grote waardering uit voor de toegewijde manier waarop Peter in dienst staat van de provincie, de gemeenschappen, de individuele medebroeders en de zendingsopdrachten.

In diezelfde consultatie sprak een grote meerderheid van de medebroeders zich uit voor een tweede mandaat van drie jaar voor Mark Den Haerynck als directeur van de gemeenschap van Hechtel en voor Carlo Loots als directeur van de gemeenschap van Oud-Heverlee.

Daniël Malfait kampt al een jaar met ernstige gezondheidsproblemen en vroeg ontheven te worden van zijn taak als directeur van de gemeenschap in Woluwe. Daniël verblijft momenteel in het ziekenhuis en zal na een periode van revalidatie terugkeren naar zijn vertrouwde Woluwe. We vonden Cor Anthonissen bereid de taak van directeur in Woluwe over te nemen. We danken Cor voor de vele jaren dat hij in Boortmeerbeek als missieprocurator het vaste aanspreekpunt was voor onze Vlaamse missionarissen en voor hun families.

De nieuwe missieprocurator voor de komende jaren wordt Dirk Op de Becq. Dirk is zelf gedurende enkele decennia als missionaris werkzaam geweest in Congo. Hij woont al een paar jaar in Boortmeerbeek en was altijd bereid om Cor bij te staan. Samen met Gerard Schoorl die vanuit Boortmeerbeek vooral met de Nederlandse missionarissen en hun families contact houdt, zal Dirk zich nu verder inwerken in zijn nieuwe zendingsopdracht.

Koen Delft zal vanaf volgend schooljaar behoren tot de oratoriogemeenschap in Hechtel. Hij zal zich engageren in het leven en de activiteiten van deze gemeenschap en in de school. Daarnaast zal hij de verantwoordelijkheid opnemen voor de buitenkapel van Don Bosco Hechtel. Meteen wil ik hier René Darcis danken voor zijn jarenlange trouwe dienst in de kapel. Koen wil vanuit Hechtel tevens de gedelegeerde zijn voor de Medewerkers van Don Bosco in Boxbergheide. Het afgelopen jaar heeft Louis Poelmans deze dienst opgenomen, waarvoor oprechte dank. In ons internaat te St.-Denijs-Westrem zal ter vervanging van Koen een leek aangeworven worden als internaatsbeheerder.

In St.-Denijs-Westrem combineert Mark Tips als directeur de zorg voor de gemeenschap, de contacten met de werken, het voorzitterschap van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen en een aantal taken van het economaat die hij overnam van Rik De Bock toen deze naar Boortmeerbeek verhuisde. Door de veelheid aan opdrachten is Mark geregeld afwezig, terwijl de ouder wordende gemeenschap heel wat aandacht vraagt. Daarom hebben we Dees Van Caeyzeele gevraagd te verhuizen naar de gemeenschap van St.-Denijs-Westrem om het economaat over te nemen, om mee de zorg op te nemen voor de oudere medebroeders en mee te werken in de liturgie in de buitenkapel.

Maurits Lespoix heeft mee aan de wieg gestaan van de oratoriogemeenschap in Hechtel en de jonge medebroeders ondersteund bij het opzetten van deze nieuwe werking. Ook hij is bereid gevonden om de gemeenschap van St.-Denijs-Westrem te versterken. Maurits zal ingeschakeld zijn in de buitenkapel en in de pastorale diensten van het huis. Daarnaast zal hij als salesiaans gedelegeerde de oud-leerlingenwerkingen van onze scholen in Zwijnaarde en St.-Denijs-Westrem ondersteunen. We waarderen het ten zeerste dat Maurits na slechts een jaar in Hechtel deze nieuwe uitdaging wil aangaan.

Het economaat in ons huis te Heverlee zal opgenomen worden door Frank Ginneberge. Hij heeft vele jaren gewerkt in verscheidene vormingshuizen voor jonge medebroeders in Congo. Met zijn ervaring wil hij graag deel uitmaken van de vormingsgemeenschap van onze provincie.

Wie Jeugdhuis De Takel in Oostende zegt, denkt daarbij automatisch aan Jan Van Oycke. Samen met andere medebroeders heeft Jan indertijd de fundamenten gelegd van wat het Jeugdhuis geworden is. Met een bijzondere aandacht voor de maatschappelijk meest kwetsbare en armste jongeren was Jan gedurende 19 jaar de motor van het Jeugdhuis. Met de expertise die hij doorheen de jaren verworven heeft, willen we hem nu op een andere plaats inzetten. Als de gemeenschap van Amsterdam verhuisd is naar hun nieuwe locatie aan de Pauluskerk (wellicht in januari 2019) zal Jan er mee de jongerenwerking in Amsterdam Nieuw-West uit de grond stampen. In de tussentijd zal hij in Oud-Heverlee verblijven en tijdens een zogenaamde sabbatperiode enkele vakken volgen in Leuven, in combinatie met het verkennen van het jeugd- en jongerenwerk in Nederland. Zo kan hij nieuwe ideeën sprokkelen die in Amsterdam goed van pas kunnen komen.

Cirilo de Deus heeft het eerste gedeelte van dit schooljaar meegewerkt aan ons nieuw project in Amsterdam. Om zich nog verder in te werken in de verscheidenheid van zendingsopdrachten in onze provincie zal hij volgend werkjaar deel uitmaken van de gemeenschap van Oostende. Samen met Biju John Oledath zal hij initiatieven ontwikkelen voor de jongerenpastoraal in de stad en tevens de werking van De Takel ondersteunen.

Met het vooruitzicht op de hernieuwing van zijn tijdelijke geloften (voorzien in september 2018) heeft Harold Seesing gevraagd zijn roeping verder uit te klaren. Daarom kreeg hij van de provinciaal en zijn raad de toelating vanaf deze week enkele maanden in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren te verblijven. Als hij zijn geloften hernieuwt bij de salesianen, wil hij dit doen met een sterke overtuiging dat dit de weg is waartoe God hem roept. Hij sluit echter niet uit dat zijn verlangen naar stilte en gebed hem doet kiezen voor een contemplatief leven.

In de Nederlandstalige pastorale eenheid Etterbeek-Woluwe is Pros Lievens de voorbije jaren in beperkte mate actief gebleven. Hij deed dit vanuit de gemeenschap van Groot-Bijgaarden. De pastoor van Etterbeek-Woluwe is blij met de sporadische hulp van Pros. Daarom vonden we het goed dat Pros wat dichterbij komt wonen en dat hij verhuist naar onze gemeenschap van Sint- Pieters-Woluwe.

In onze vorige brief schreven we dat we blijven investeren in de parochiepastoraal van de federatie waartoe de Savioparochie te Groot-Bijgaarden behoort. We meldden toen reeds dat Eric Haelvoet, momenteel secretaris van de provincie, daarom naar de gemeenschap van Groot- Bijgaarden zal verhuizen. Ook Koen Timmermans zal verhuizen naar Groot-Bijgaarden om zich met Eric en Mgr. Bert Vanbuel te engageren in de parochiewerking. Koen zal zich ook inwerken in het project Bartimeus zodat dit niet langer alleen op de schouders van Eric rust. Dit project zet uitdrukkelijk in op evangelisatie bij jongvolwassenen. Koen kan de brug maken tussen Bartimeus en de ‘Salesiaanse Jongerenbeweging’ die de afgelopen jaren deel uitmaakte van zijn opdracht in Jeugddienst Don Bosco. Hij zal zich trouwens een tweetal dagen per week vanuit Groot-Bijgaarden blijven engageren in de Jeugddienst in Heverlee.

Voor de vormingsgemeenschap te Heverlee hebben we Gil Dos Santos aangesproken. Gil, afkomstig uit Oost-Timor, verblijft al een tweetal jaar in onze provincie (Oud-Heverlee) en spreekt ondertussen behoorlijk Nederlands. Hij is net begonnen aan een doctoraat in de filosofie en zal dus nog enkele jaren in onze provincie verblijven vooraleer hij terugkeert naar Oost-Timor om zich in zijn provincie van oorsprong in te zetten voor de vorming van de jonge medebroeders. Hij zal verder werken aan zijn doctoraat vanuit de gemeenschap van Heverlee.

In onze school te Hechtel is Dieter Verpoest dit schooljaar in een vervangingsopdracht coördinator geworden van de tweede graad. De provinciaal en zijn raad hebben in overleg met het DBOC beslist dat Dieter ook de komende jaren graadcoördinator zal blijven, in combinatie met zijn andere opdrachten in Hechtel en in onze provincie.

Ten slotte vermelden we nog dat Kris Van Strydonck overweegt een incardinatie aan te vragen in het bisdom. Hij heeft eerstdaags een gesprek met de bisschop van Hasselt om te beluisteren of dit in de gegeven omstandigheden mogelijk is.

Het zal u opgevallen zijn dat in dit overzicht de naam van de nieuwe secretaris van de provincie ontbreekt. De betrokken medebroeder heeft gevraagd nog even te wachten met de bekendmaking. We willen deze vraag respecteren. In een volgende brief zullen we meedelen wie het wordt.

Ik wil ook nog meedelen dat we er tot hiertoe niet in geslaagd zijn een bijkomende medebroeder- priester te vinden voor de gemeenschap van Assel. Het blijft echter onze bedoeling een salesiaanse gemeenschap te behouden in Assel omdat dit een belangrijk centrum is voor de Don Bosco Werken en voor de hele salesiaanse aanwezigheid in Nederland. We blijven hopen dat we de komende maanden ook voor deze gemeenschap een oplossing vinden.

Om te eindigen wil ik nogmaals mijn oprechte dank betuigen voor de vele medebroeders die een nieuw engagement opnemen in de zendingsopdracht van onze provincie. Laten we bidden dat God hen mag blijven zegenen met alle goeds om hun salesiaanse roeping waar te kunnen maken.

In salesiaanse verbondenheid

Wilfried Wambeke sdb
provinciaal

Wilfried Wambeke • Salesianen van Don Bosco, Provincialaat salesianen • geplaatst op 03 mei 2018