BRIEF VAN DE PROVINCIAAL 2018-2019/01

In deze eerste rondzendbrief van het nieuwe werkjaar wil ik het met jullie hebben over de nieuwe website van onze provincie, over het voorbije conclaaf van de provinciale raad, over personalia van medebroeders, over de jubilarissen van de komende maand. Ten slotte komen enkele varia aan bod en eindig ik met een wens voor het nieuwe werkjaar. 

Beste medebroeders

Vandaag vieren we de 203e verjaardag van Don Bosco. Toen de kleine Giovanni op 16 augustus 1815 geboren werd, kon niemand vermoeden dat dit zoontje van Francesco Bosco en Margherita Occhiena wereldwijd bekendheid zou krijgen en voor miljoenen jonge mensen een ankerpunt zou worden. Het diepe geloof van zijn eenvoudige ouders maakte hem ontvankelijk voor de roeping die hij van God mocht ontvangen. Geen inspanning was hem te veel om met heel zijn leven gevolg te geven aan die roeping, in dienst van God en van de jongeren. Hij was er van overtuigd dat je niet dicht bij God kon staan als je ver van de mensen stond, en dat je evenmin dicht bij de mensen kon staan als je ver van God verwijderd bleef. Hij verstond als geen ander de kunst om in zijn persoonlijkheid en in zijn werken te tonen hoe God en mens elkaar kunnen raken en zich met elkaar kunnen verbinden. Laten we daarom (en niet alleen vandaag) bijzonder dankbaar zijn voor het leven en werk van onze stichter en voor de inspiratie die van hem blijft uitgaan. 

Gedreven door die inspiratie komen ook in onze tijd veel mensen in beweging. De voorbije maanden was dit te zien in het enthousiaste engagement van vele jongeren en volwassenen in allerlei vakantie-initiatieven: kampen, speelpleinwerkingen, internationale uitwisselingen en nog zoveel meer. Het doet deugd hier en daar even te kunnen meegenieten van de bruisende inzet en zoveel vrijwilligerswerk om kinderen en jongeren een aangename vakantie te bezorgen op verschillende plaatsen. Ik wil dan ook ieder die zijn steentje bijgedragen heeft oprecht danken. 

Nieuwe website www.donbosco.be 

Op vrijdag 13 juli 2018 werd de nieuwe website van onze provincie boven de doopvont gehouden. Je vindt er een fris ogende en goed doordachte voorstelling van de veelzijdigheid van het project van Don Bosco in Vlaanderen en Nederland. Bij het openen van de homepage zie je meteen waar het om gaat: ‘Familie zijn voor jongeren’. Met dit gloednieuw communicatiekanaal sluiten we aan bij Don Bosco zelf, die gretig gebruik maakte van de toenmalige media om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het is haast eindeloos wat Don Bosco schreef en publiceerde om het goede bij en voor de jonge mens naar boven te brengen. Deze website wil meer zijn dan een doorgeefluik van informatie, nieuwsberichten en fait-divers. Er zal extra aandacht besteed worden aan verhalen die getuigen van alle goede dingen die in onze provincie gebeuren vanuit een christelijke en salesiaanse motivatie. Niet toevallig verwees Brecht Nuyts, de verantwoordelijke van de dienst Don Bosco Media, in zijn toespraak naar paus Franciscus die in april jongstleden een oproep lanceerde om in een seculiere samenleving geen schrik te hebben te getuigen van een authentiek geloof dat altijd een diep verlangen inhoudt de wereld te veranderen en de innerlijke waarden uit te dragen. We hoeven ons niet te schamen in de media te komen met onze christelijke motivatie en met ons onverzettelijk geloof in jongeren, ook in de meest kwetsbaren onder hen. Daarmee doen we Don Bosco eer aan. Hij was toetssteen, wegwijzer, houvast en vertrekpunt bij het uittekenen van de nieuwe website. Zijn verhaal is een heel concreet menselijk gebeuren, maar tegelijkertijd weet het tijd en ruimte te overstijgen.

Dit moge blijken uit het goede nieuws uit de hele Don Boscobeweging in onze provincie. Praktisch gezien wordt dit nieuws voortaan in eerste instantie verzameld op www.donbosco.be, waarna het gedeeld kan worden via de sociale media (Facebook, Instagram, YouTube en Twitter), de nieuwsbrief (Don Bosco Digitaal) of de gedrukte pers (Don Bosco Vlaanderen en Don Bosco NU).

Ik houd er aan hier Mirte Wolfs, Jos Claes sdb en Brecht Nuyts te danken voor het knappe werk dat ze het afgelopen jaar geleverd hebben, bijgestaan door heel veel mensen die hieraan bijgedragen hebben met hun enthousiasme of advies of ingezonden materiaal. Onze waardering voor de website kunnen we het beste uitdrukken door heel geregeld de site te bezoeken en door nieuws en inhouden aan te leveren.

Jaarlijks conclaaf van de provinciale raad (Oostende, 29 juli - 1 augustus 2018)

De provinciale raad, in dezelfde samenstelling als vorig werkjaar, maar met Marcel Verhulst als nieuwe secretaris, verbleef naar jaarlijkse gewoonte enkele dagen in ‘Zonnelied’, het klooster van de zusters clarissen te Oostende.

Net als vorig jaar begonnen we op maandag met een halve dag bezinning. Eric Haelvoet bracht ons met de Tobiasmethode (Toekomst van de Bijbel in de actuele samenleving) bij Gods toekomst- visioen in de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron (Johannes 4). Daarmee stonden we nog eens uitdrukkelijk stil bij het verhaal dat onze Algemeen Overste koos als ondersteuning voor de jaarspreuk 2018 (Groeien in de kunst van het luisteren en het begeleiden).

Op maandagnamiddag keken we in de eerste werksessie met een kritische blik naar het beleidsplan van het afgelopen jaar en naar de werking van de provinciale raad. Als aanzet maakte Bert Van Hecke een zeer goede inventaris voor beide items. We gingen na wat reeds gerealiseerd is, waar we verder werk van moeten maken en waar bijgestuurd moet worden.

In een tweede werkmoment maakte Dieter Verpoest ons vertrouwd met het thema van het komende Algemeen Kapittel: Welke salesianen voor de jongeren van vandaag? Hij liet ons vanuit de brief van de Algemeen Overste (AAR 427) een aantal prioriteiten formuleren voor de drie deelthema’s: kiezen voor de salesiaanse zending voor de armste en meest behoeftige jongeren, de vorming/begeleiding van de jonge salesianen, en salesianen en leken in een gedeelde zending.

Een derde sessie, op maandagavond, ging over de suggesties van de Algemeen Overste na de Visita d’Insieme voor onze subregio in mei 2017. We ontvingen zijn conclusies pas twee maanden geleden. Een aantal zaken die in het eindverslag staan, werden al gerealiseerd, terwijl we voor enkele andere nagedacht hebben over de te volgen weg.

Op dinsdagvoormiddag hebben we in sessie 4, onder leiding van Koen Timmermans en Dieter Verpoest, gesproken over een pastoraal plan voor onze provincie. Inzetten op de pastorale dimensie bij jongeren blijft een grote uitdaging in onze Westerse context. We lieten ons inspireren door het zesde hoofdstuk van het Referentiekader van de Salesiaanse Jongerenpastoraal dat in 2014 verscheen onder impuls van Fabio Attard en door het denkproces dat vorig werkjaar ontwikkeld werd in de ‘Denkgroep Pastoraal Plan’. Voor het komende werkjaar zal in opvolging van die denkgroep een nieuwe werkgroep opgericht worden met als opdracht een pastoraal plan uit te schrijven op maat van onze provincie.

Voor de tweede sessie op dinsdagvoormiddag hadden Jos Claes en Frans Matthyssen een document voorbereid over de vorming in onze provincie. Uitgangspunt waren de besluiten 4.2, 4.3, 5, 8.1 en 9 van ons Provinciaal Kapittel in 2016. Ook hier was onze focus de jongerenpastoraal en meer specifiek de geloofscomponent in de vorming die we aanbieden aan de vele Don Boscowerkers.

Op dinsdagnamiddag kwam in sessie 6 en 7 de pastoraal-pedagogische gemeenschap ter sprake. Hoe kunnen we op provinciaal en lokaal niveau garanderen dat het charisma van Don Bosco niet verloren gaat, ook daar waar geen gemeenschap van salesianen meer aanwezig is? Op provinciaal niveau zullen we een overlegplatform oprichten waarin alle sectoren en alle deelgroepen van de Salesiaanse Familie vertegenwoordigd zijn. Bedoeling is samen een langetermijnvisie uit te werken om er voor te zorgen dat onze werken en aanwezigheden ook in de toekomst een duidelijk salesiaanse identiteit behouden en op eenzelfde salesiaanse golflengte blijven met elkaar.

Op dinsdagavond sloten we de dag af met de bespreking van enkele moeilijkheden in de congregatie die de Algemeen Overste en zijn Raad wereldwijd opgelost wil zien vooraleer het volgend Algemeen Kapittel (2020) begint.

Werksessie 9 op woensdagvoormiddag was een klassieke provinciale raad met bespreking van een aantal personalia en actualiteiten in de provincie. Daarna reden we naar Groot-Bijgaarden om het conclaaf af te ronden met een barbecue in de salesiaanse gemeenschap. John Van Meerbeeck en de medebroeders van Groot-Bijgaarden stonden garant voor een bijzonder broederlijke ontmoeting. Het was tevens de gelegenheid Eric Haelvoet te danken voor het waarnemen van het secretariaat van de provincie gedurende de voorbije acht jaar.

Personalia

Op 23 juni 2018 maakte onze Algemeen Overste, Ángel Fernández Artime, de bestemmingen bekend voor de jonge medebroeders van de 149ste groep missionarissen die uitgezonden worden (de eerste groep salesianen-missionarissen vertrok in 1875 naar Latijns-Amerika). Dit jaar hebben 25 medebroeders, overwegend uit Azië en Afrika, zich opgegeven om als missionaris deel uit te maken van een salesiaanse provincie die de Algemeen Overste hun toewijst. We waren bijzonder gelukkig dat ook onze provincie twee jonge medebroeders mag verwelkomen: Nilesh Dodiyar (23) uit Indië en Lawrence Okoli (26) uit Nigeria. Na het ontvangen van het missiekruisje uit de handen van de Algemeen Overste tijdens een viering op zondag 30 september 2018 in de basiliek van Maria Hulp der Christenen in Valdocco-Turijn (van waar alle 148 voorgaande ‘zendingen’ vertrokken zijn), zullen zij definitief tot onze provincie behoren. Jos Claes en ik zullen deze viering bijwonen en, als hun verblijfsdocumenten tegen die tijd in orde zijn, beide medebroeders meebrengen naar Heverlee, waar ze vanaf begin oktober 2018 zullen wonen. Het eerste jaar is hun belangrijkste opdracht het leren van de Nederlandse taal en het zich inwerken in de cultuur en de realiteit van onze provincie.

Op zondag 26 augustus 2018 zal Laurens Brams in Hechtel zijn tijdelijke geloften hernieuwen voor twee jaar. Telkens als een jonge medebroeder zijn trouw uitspreekt, is dat voor ieder van ons een hoopvolle aanmoediging en een oproep om te volharden in onze roeping.

Onze medebroeder Harold Seesing verbleef de voorbije maanden in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren om in gebed na te denken over zijn ware roeping. Het salesiaanse leven en werk was voor hem een boeiende ontdekkingsreis, maar Harold voelde steeds sterker de nood de contemplatieve dimensie in zijn leven te ontwikkelen. Op 28 augustus 2018 zal hij intreden in de trappistenabdij ‘Maria Toevlucht’ te Zundert. We danken Harold oprecht voor alles wat hij de afgelopen drie jaar betekende voor onze provincie. We wensen dat hij verder mag groeien op de weg die God met hem wil gaan en we blijven rekenen op zijn gebed voor onze provincie en voor de jonge mensen tot wie wij gezonden worden.

In mijn rondzendbrief van februari 2018 schreef ik dat er een reorganisatie doorgevoerd werd bij de Vrijwilligsters van Don Bosco (VDB). Frankrijk en België vormden al langer een geheel, met Daniël Malfait als salesiaan-assistent. De drie deelgroepen (Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen) zullen blijven samenwerken, maar krijgen ieder een eigen assistent. Frank Ginneberge kreeg deze taak toevertrouwd voor de groep van Wallonië. Omwille van zijn gezondheid is het voor Daniël Malfait niet langer mogelijk zijn taak als assistent van de VDB op te nemen. Ik wil Daniël, mede namens de VDB, van harte danken voor zijn jarenlange trouwe en gewaardeerde dienst aan deze deelgroep van onze Salesiaanse Familie. Vanaf september 2018 zal Luc Sermeus de assistent zijn van de VDB’s in Vlaanderen.

Na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis in Kortrijk drukte Koen Coudijzer het verlangen uit te mogen verhuizen naar het WZC Annuntiaten te Heverlee. Koen behoort sindsdien tot de gemeenschap van Boortmeerbeek.

De provinciaal van Nairobi vroeg ons een medebroeder van zijn provincie te huisvesten tijdens de periode van zijn studie in Leuven. Het gaat om Srinivasa Rao Tulimelli (doopnaam David en roepnaam Tuli) een Indiër die al 15 jaar werkzaam is als missionaris in Soedan. Hij zal behoren tot de gemeenschap van Oud-Heverlee en van daaruit een Master in de Islamologie behalen aan de KULeuven. Er zullen tijdens het komende academiejaar dus vier buitenlandse medebroeders voor de periode van hun studie in onze provincie verblijven. Twee van hen behoren tot de gemeenschap van Heverlee: Emmanuel Obi uit Nigeria en Gil Dos Santos uit Oost-Timor. De andere twee verblijven in Oud-Heverlee: Stanley Jayakumar uit Indië en David Tulimelli uit Zuid- Soedan. We zijn blij dat we op deze manier onze provincies in het zuiden kunnen ondersteunen en ons steentje kunnen bijdragen voor een degelijke vorming van onze medebroeders.

Jan Emmers heeft gedurende vele jaren mensen rondgeleid in de catacomben van Sint-Calixtus in Rome. Of het nu in het Italiaans, het Duits, het Zweeds, het Engels, het Frans of het Nederlands was, Jan had er geen problemen mee. Hoewel hij met dit mooie apostolaat velen in contact kon brengen met een intense episode uit de christelijke geschiedenis, is het gidsen voor hem te vermoeiend geworden en keert hij definitief terug naar zijn gemeenschap in Hechtel.

Onze zieke medebroeders

Henk Baltus verbleef de voorbije maand in het ziekenhuis in Aalst. De leeftijd laat zich voelen, maar Henk is terug in Gijzegem. Vandaag zal hij in de gemeenschap van Groot-Bijgaarden aanschuiven aan de feesttafel om de nieuwe medebroeders te verwelkomen.

Wim Boksebeld, missionaris in Haïti die eerder dit jaar was gewond door een ongeval, kwam naar Nederland. Hij is intussen geopereerd aan de heup en herstelt nu in een verzorgingshuis te Raalte, dichtbij zijn familie. Hij hoopt na een periode van therapie naar Haïti terug te kunnen gaan.

Marcel Boudrez is momenteel in het ziekenhuis voor controle omwille van hartritmestoornissen.

Biju John Oledath werd in Indië enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor moest hij gisteren zijn terugreis naar Vlaanderen uitstellen. Ondertussen is hij weer bij zijn familie. Zodra Biju de toelating krijgt van de dokter, zal hij het vliegtuig nemen. Vermoedelijk zal hij begin volgende week weer in Oostende zijn.

In gebed verbonden met onze dierbare overledenen

Op 17 juli 2018 overleed de 80-jarige zus van onze overleden medebroeder Alix Cloutte.

Op 28 juli 2018 is onverwacht onze medebroeder Romain Folens op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn gemeenschap van St.-Denijs-Westrem zorgde voor een waardige verrijzenisliturgie. Romain was een eenvoudige, nederige medebroeder, met zin voor humor en met een fijne taal. Als Inter (een verre voorloper van Don Bosco Digitaal) verscheen, werden zijn stukjes gegarandeerd als eerste gelezen. Romain gaf overal het beste van zichzelf: tussen de jongeren in het onderwijs, op de parochies waar hij werkzaam was, als aalmoezenier bij de scouts, als voorganger bij de zusters. We zijn er hem dankbaar voor.

Heel wat salesianen kennen Lily, de zus van onze medebroeder Jos Gregoire, en weten dat zij in haar leven al veel tegenslagen te verwerken kreeg. Eerder verloor zij haar man en haar enige dochter. Groot was de verslagenheid toen ze ook haar enige zoon Rudi Steegmans dood aantrof op 5 augustus 2018. We wensen dat Lily en haar broer Jos veel steun mogen vinden bij elkaar, bij de mensen die hen nabij zijn en bij de God van het Leven waar Rudi nu thuis mag zijn in een eeuwigdurende liefde.

Dankbaar om zoveel jaren trouw engagement

We mogen God dankbaar zijn voor de vele medebroeders die Hij geroepen heeft om zich als salesiaan of als priester te geven voor de zending die hun werd toevertrouwd. De komende maand zijn er heel wat jubilarissen in onze gemeenschappen.

Vandaag, op de 203e verjaardag van de geboorte van Don Bosco, is het 75 jaar geleden dat de oudste medebroeder van onze provincie, Cor Goorts (Wijchen), salesiaan van Don Bosco werd door de eerste professie. Samen met hem mogen ook Wijnand Borst (Assel) en Jan van Aken (Wijchen) feest vieren. Zij zijn vandaag 65 jaar salesiaan. Voor Jan Wessels (Assel) en Gerard Schoorl (Boortmeerbeek) is het 60 jaar geleden dat ze door hun eerste professie salesiaan werden.

Op 25 augustus mogen Marcel De Meulenaere (Boortmeerbeek), Piet Stienaers (Oud-Heverlee) en Jos Witvrouwen (Hechtel) hun eerste professie vieren die 60 jaar geleden plaatsvond. Op 3 september mag ook Eric Compernolle (Oud-Heverlee) evenveel jaren professie vieren.

Op 2 september is het de beurt aan Jan Emmers (Hechtel). Hij is dan 65 jaar salesiaan van Don Bosco. Zijn eerste professie vond plaats op 2 september 1953.

Op 7 september zullen Daniël Malfait (St.-Pieters-Woluwe) Freddy Staelens (Kortrijk) en Paul Verhaeghe (Kortrijk) de 50e verjaardag vieren van hun eerste professie.

Ten slotte is het 50 jaar geleden dat Fons Ceustermans (Hechtel), Jef Poelmans (Oud-Heverlee) en Marc Vanhoutte (Boortmeerbeek) op 14 september 1968 priester gewijd werden in Oud-Heverlee.

Aan al deze medebroeders zeggen we dank voor het beleven van hun roeping en voor hun jarenlange dienstbaarheid en inzet voor de salesiaanse zending.

Varia

Het heeft heel wat tijd gevergd, maar eindelijk hebben we de goedkeuring van het bisdom Haarlem-Amsterdam om de verbouwingswerken aan de Pauluskerk en bijhorende pastorie van start te laten gaan. Onze medebroeders van Amsterdam hopen daar over een half jaar definitief hun intrek te kunnen nemen.

Binnenkort ontvangen alle medebroeders de brief van de Algemeen Overste (AAR 427) over het thema van het komende Algemeen Kapittel (februari-april 2020). Ook ons Provinciaal Kapittel in 2019 zal in voorbereiding op het AK hetzelfde thema behandelen: Welke salesianen voor de jongeren van vandaag? Ik verwacht dat iedere medebroeder, ook al staat hij misschien niet meer rechtstreeks bij de jongeren, dit document ernstig doorneemt en meedenkt over onze toekomst, in dienst van de jongeren. De komende maanden zal in al onze gemeenschappen nagedacht en gesproken worden over dit thema. De kapittelcommissie onder leiding van Dieter Verpoest zal daartoe via de directeursvergadering van 25-26 september 2018 een aantal impulsen geven.

Over enkele maanden vindt in Rome een bisschoppensynode plaats over de jongeren, het geloof en de onderscheiding van ieders roeping. De werkgroep permanente vorming (een samenwerking met Don Bosco Vorming & Animatie) kreeg een jaar geleden de opdracht zowel het voorbije als het komende werkjaar rond deze gebeurtenis en dit thema te werken. De laatste directeurs- vergadering (mei 2018) maakte ons vertrouwd met de achtergronden van de synode. Een ander initiatief van de werkgroep permanente vorming is een plooikaart met gebeden voor het synodejaar. Samen met de hogervermelde brief van de Algemeen Overste (AAR 427) zullen deze kaarten aan de gemeenschappen bezorgd worden, met de vraag geregeld te bidden voor een vruchtbare synode.

Bij de start van een nieuw werkjaar

Een nieuw school- of werkjaar staat voor de deur. Zoveel kinderen en jongeren hopen in onze huizen een plek te vinden waar ze thuis mogen komen en zichzelf kunnen zijn, waar ze voorbereid worden op het verdere leven, waar ze kunnen spelen en genieten, en waar ze aanzetten krijgen voor een waarde-vol en zin-vol leven. Het is mijn wens dat we met alle mensen die het werk van Don Bosco verder zetten in Vlaanderen en Nederland de krachten bundelen om jonge mensen, en zeker de armsten en meest kwetsbaren, alle kansen te bieden op een toekomst die hen ten volle tot hun recht laat komen. Don Bosco zelf zou hier nog aan toevoegen, en ik sluit me daarbij aan, dat Gods zegen ons werk mag ondersteunen.

In salesiaanse verbondenheid


Wilfried Wambeke sdb
Provinciaal

Wilfried Wambeke, sdb • Salesianen van Don Bosco, • geplaatst op 16 augustus 2018